نمایش برچسب ها

ایمنی کودکان در خانه

ایمنی کودکان در خانه

برای ایمنی کودکان در خانه چه راهکارهایی وجود دارد؟

همواره یکی از بزرگترین و مهمترین دغدغه های والدین محافظت از کودک در برابر آسیب های جسمی و روحی است که متاسفانه گاهی این آسیب ها میتوانند غیرقابل جبران و همیشگی باشند و جنبه های مختلف زندگی کودک و خانواده را حتی در آینده نیز تحت تاثیر قرار دهند. والدین...